Profil spoločnosti  
     

Naša  spoločnosť  vykonáva odborné  prehliadky a odborné  skúšky, servis, montáž, údržbu  a  školenia, v  oblasti

vyhradených technických zariadení plynových a tlakových, v zmysle zákona NR SR  č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky MPSVaR

SR  č. 508/2009 Z.z.  Pri svojom jednaní a konaní  preferujeme serióznosť,  kvalitu a vysokú úroveň odvedenej práce.

Táto stratégia vychádza z vedomia, že zákazník predpokladá vysokú kvalitu dohodnutých služieb, ktorá jediná môže viesť

k spokojnosti obchodných partnerov a k prosperite firmy.